Forside  ->  Om ÅF   ->   Fagbeskrivelser   ->   Geografi

Fagbeskrivelse: Geografi


Geografi på Århus Friskole

Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden om og forståelse af de naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og i andre lande samt samfundenes udnyttelse af naturgrundlag og ressourcer.
Stk. 2. Undervisningen skal bygge på elevernes egne iagttagelser, oplevelser og undersøgelser og på geografiske kilder, så de udvikler interesse for selv at udbygge deres viden om omverdenen.
Stk. 3. Undervisningen skal fremme elevernes forståelse af fremmede kulturer og give dem mulighed for at udvikle engagement, selvstændig stillingtagen til og ansvarlighed over for problemer vedrørende udnyttelse af naturgrundlag, ressourcer og den kulturskabte omverden og konsekvenserne for miljø og levevilkår.


De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:

Globale mønstre
Naturgrundlaget og dets udnyttelse
Kultur og levevilkår
Arbejdsmåder og tankegange

Der undervises i geografi på 7.- 9. klassetrin
I geografi skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i hvert af de fire områder udvikles som en helhed på 7.-9. klassetrin både i faget geografi, og når geografi indgår i tværgående emner og problemstillinger.

Eleverne skal gennem undervisningen få mulighed for at:
forstå at levevilkårene i et område er bestemt af samspillet mellem naturgrundlaget og menneskeskabte forhold

tilegne sig et meningsfyldt kendskab til vigtige navne som holdepunkt for et nationalt og globalt overblik

forholde sig til menneskets udnyttelse af naturgrundlaget og dets ressourcer og udvikle ansvarlighed i forbindelse hermed

anvende geografiske begreber og metoder til at beskrive og perspektivere naturfænomener, kulturgeografiske mønstre, miljøproblemer og regionale problemstillinger.


Elevforudsætninger for at kunne arbejde bevidst med geografifaget:
Undervisningen i geografi bygger på de kundskaber og færdigheder, eleverne blandt andet har erhvervet i natur/teknik.
Fagets identitet knytter sig til samspillet mellem menneske og natur. Geografi er et interdisciplinært fag, der omfatter naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske betragtningsmåder. Faget henter begreber, synsvinkler, sammenhænge og metoder fra en række forskellige discipliner.
På Århus Friskole bliver børnene gennem, rejser, musik, dans, gæstelærere, fagundervisning mm., hurtigt bekendt med andre kulturer og leveformer. Der laves bl.a. projekt om 8. klasses turen og i både forberedelsen og efterbehandlingen af turen, bliver  begreber indenfor  natur - og kulturgeografien  brugt. Fagets naturlige globale islæt og dets fordring til at beskæftige sig med omverden ligger skolen meget på sinde og har altid gjort det.
Geografien bliver brugt i Lille Gul, når der er emne om Grønland eller Indien, i forhold til beliggenhed, klima, levevilkår.
Geografi finder også sin plads når Blå gruppe f.eks. har emne om 2. verdenskrig. Her bruges regionalgeografien til at placere de implicerede parter.  Et tema kunne også være Danmark. Her arbejdes med demografi, regionalgeografi mm.
I Rød gruppe kan man ikke arbejde med Danmarks historie uden at bruge elementer fra geografi-faget.

Fagets indhold:
Geografi er et stort og bredt fag. Det kan deles op i to kategorier. Der er givet eksempler på nogle læringsmål indenfor de forskellige områder):

Naturgeografi og menneskets udnyttelse af naturen.  
Indenfor dette indgår følgende faglige områder:
Geologi:
Give eksempler på sammenhænge mellem pladetektonik, bjergkædedannelse og jordskælv.
Vejr og klima:  
Anvende enkle begreber i beskrivelsen af vejr og klima.
Kende til naturlige klimasvingninger og samfundenes påvirkning af jordens klima
Landskabsdannelse:
Kende til dannelsen af istidslandskabet i Danmark.
Menneske og natur:
Give eksempler på , at forskellige dyrkningsmønstre er afhængige af og har indflydelse på de givne naturforhold.Kulturgeografi og menneskers levevilkår.
Indenfor dette indgår følgende faglige områder:

Urbanisering og demografi:
Kende til byvækst og byers opbygning og funktion
Kende til befolkningsudvikling
Kultur:
Kende til fremmede kulturs levevis og værdier og normer i eget samfund
Konflikter i verden:
Kende eksempler på konflikter, der kan skylder grænsedragning, befolkningsminoriteter mm.
Miljø:
Kende konsekvenser af samfundenes forbrugsmønstre for natur og miljø

Eksempler på emner der kan arbejdes med:
Kortet bliver til
Jorden og dens opbygning.
Vandets kredsløb
Vejret
Jordens klima

Danske landskaber.
Resurser
Erhverv
Trafik og transport
Verdens befolkning
Miljø
I- u-lande
Globalisering

Hvordan kan vi arbejde med faget på Århus Friskole?

De grundlæggende kundskabs - og færdighedsområder skal, som tidligere nævnt, udvikles som en helhed over de 3 år, hvori der undervises i geografi. Et bud kunne være følgende:
For 7. klasse: Grundlæggende kortkendskab, Jorden og dens opbygning, vandets kredsløb, Demografi
For 8. klasse: Vejret, Jordens klima, Verdens befolkning, Jordbund og landbrug
For 9. klasse: Danske landskaber, Bæredygtig udvikling(Resurser og miljø), Erhverv.

Billeder