Hvordan gør man?


Optagelsesprocedure

Hent en tilmelding til ventelisten her på hjemmesiden, udfyld den og send den til skolen samtidig med, at der indbetales 100 kr. i gebyr.
Indmeldingsblanketten finder du her.

 

Optagelse i en kommende børnehaveklasse:

1-1½ år før skolestart i børnehaveklassen sættes klassen sammen, og man bliver tilbudt en plads i rækkefølge efter tilmelding til ventelisten. Søskende til børn som går på skolen har fortrinsret.

Bliver man ikke tilbudt en plads fra start af børnehaveklassen, får man besked om, hvor på ventelisten man er, og man kan blive på ventelisten til evt. senere optagelse.

Optages man til start i børnehaveklassen opkræves et indskrivningsgebyr på 1000 kr. og et depositum på 3000 kr. Beløbet skal indbetales 5. januar i det år, hvor barnet starter i børnehaveklassen til august måned. Melder man efterfølgende fra til børnehaveklassen, betales hverken depositum eller indskrivningsgebyr retur.

Når man går på Århus Friskole er der en udmeldelsesfrist på 3 måneder. Depositum betales tilbage når man forlader skolen. Er der skyldige beløb til skolen, modregnes depositum heri.

 

Typisk vil man i november blive inviteret til informationsmøde. Inden mødet forventes det, at man har været på rundvisning med skolens rundviser. Denne kontaktes på kontoret på 86283354. 

 

I starten af maj måned inviteres både børn og forældre på førskoledag eller Madkurvedag som vi kalder det. Her vil skolens ledelse og bestyrelse fortælle forældrene lidt om skolens forventninger til forældrene og typisk vil også forældrene få lejlighed til at diskutere deres forventninger til skolen med ledelsen og med hinanden. 

Imens har børnene deres første lektion på Århus Friskole. Såfremt den kommende lærer er udpejet, er denne med til dagen. Alternativt vil det typisk være en af skolens øvrige lærere fra lillegul, samt en fra skolens SFO personale.

 

Kort tid efter har de kommende elever mulighed for at komme på besøg på skolen sammen med deres børnehavepædagog og et par kammerater fra børnehave, hvis man har lyst og mulighed for det. Forældrene kontaktes direkte af skoeln og skal dernæst selv tage kontakt til barnets institution.

 

Optagelse i en eksisterende klasse:

Ved optagelse i en eksisterende klasse opkræves et indskrivningsgebyr på 1000 kr. og et depositum på 3000 kr. Depositum betales tilbage, når barnet forlader skolen.

Ved optagelse i en eksisterende klasse bestræber vi os på at den nye elev og klassen passer sammen, og vi kontakter den afgivende skole, for at være bedst muligt forberedt på at give den nye elev en god start på Århus Friskole.

Søskende til elever og børn af fastansat personale på skolen har fortrinsret.

RETNINGSLINIER FOR OPTAGELSE AF ELEVER PÅ ÅRHUS


1.  Skolens samlede elevtal er maksimalt 210 elever.
2.  Det tilstræbes, at der er 20 elever i hver klasse. Fra 5. klasse 22 elever.
3.  Der tilstræbes et lige stort antal piger og drenge i hver klasse.
4.  Da vi finder det vigtigt, at søskende går på samme skole, har søskende til elever,
    der går på skolen, fortrinsret frem for andre tilmeldte.
5.  Børn af fastansatte på skolen har samme fortrinsret som søskende.
6.  Denne fortrinsret er dog betinget af, at barnet er tilmeldt mindst 2 år før skolestart,
    og at der ikke består en betalingsrestance til skolen.
7.  I øvrigt optages elever i den datoorden, de er tilmeldt ventelisten.
    (Ved datoorden forstås den dato, tilmeldingsgebyret er registreret.)
8.  Ved optagelse af nye elever i en etableret klasse, skal elever og forældre orienteres.
    Den endelige beslutning tages af lærermødet.
9.  Særlige forhold kan gøre det nødvendigt at afvise et barn, der ønskes optaget i en
    ikke-opfyldt klasse.
10. Ved optagelse i børnehaveklassen skal barnet være fyldt 6 år samme kalenderår.
11. Elever, der udmeldes af skolen, har, i særlige tilfælde ved at tilmelde sig ventelisten,
    ret til at få tilbudt den første ledige plads i den pågældende klasse.

      ———————————————————————————————–
Definitioner:
Ved søskende forstås børn, der har mindst en far eller mor til fælles eller sammenbragte
børn, der har boet sammen i over 2 år.
Ved ”børn af” forstås børn, som man selv har forældremyndighed over.
Disse regler er gældende, indtil andre bliver vedtaget af skolens bestyrelse.