Vedtægter for Århus Friskole


 

§ 1 Hjemsted og formål

Stk. 1.

Århus Friskole er en uafhængig, selvejende uddannelsesinstitution med hjemsted i Århus Kommune. Skolen er oprettet i april 1952.  

Stk. 2.

Århus Friskole har adresse på Søholmvej 13, Stavtrup, 8260 Viby J.

www.aarhusfriskole.dk

CVR-nr.: 59 63 41 19

Stk. 3.

Skolens formål er at drive skolevirksomhed fra børnehaveklasse til og med 9. klasse i henhold til lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 4.

Ud over skolevirksomhed driver skolen en fritidsordning.

 

§ 2 Forældrekredsen

Stk. 1.

Forældrekredsen består af forældre til børn på skolen.

Stk. 2.

Forældre er den eller de personer, som har forældremyndigheden over eleven eller har eleven i pleje, efter de definitionsregler der gælder for forældre i folkeskolen. Stemmeret i forældrekredsen gives til den/de personer som har forældremyndigheden over et barn på skolen. Der kan ikke indskrives mere end to (2) forældre per barn.

Stk. 3.

Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med, at skolen giver en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, jf. lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 4.

Medlemmerne af forældrekredsen hæfter ikke personligt for skolens gæld.

 

 

§ 3 Generalforsamlingen

Stk. 1.

Generalforsamlingen består af de fra forældrekredsen fremmødte.

Stk. 2. a.

Stemmeret har medlemmer af forældrekredsen (jf. § 2, stk. 2). Ingen personer kan have mere én (1) stemme. Der kan ikke stemmes per fuldmagt, undtaget bestemmelserne i § 3 stk. 2 b.

Hvor intet andet er nævnt, afgøres alle afstemninger ved almindelig stemmeflerhed.

Stk. 2 b.

Ved valget af tilsynsførende og bestyrelsesmedlemmer kan medlemmer af forældrekredsen stemme ved at give

 

 

fuldmagt til den forælder, som de deler forældremyndighed med.

Stk. 3.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Bestyrelsen skal sikre, at indkaldelsen til generalforsamlingen sker med en måneds varsel med angivelse af dagsordenen.

Indkaldelsen skal ske ved almindeligt brev, e-mail eller anden sikker forsendelsesmåde.

Stk. 4.

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

1.     Valg af dirigent

2.     Valg af to (2) referenter

3.     Fremlæggelse af bestyrelsens beretning

4.     Fremlæggelse af de tilsynsførendes rapport

5.     Fremlæggelse af årsregnskab

6.     Indkomne forslag

7.     Valg af bestyrelsesmedlemmer

8.     Valg af suppleanter

9.     Evt. valg af tilsynsførende

10.  Eventuelt.

Stk. 5.

Forældrekredsen foretager på generalforsamlingen valg af en eller flere tilsynsførende for fire (4) år ad gangen. De tilsynsførende skal hvert år på generalforsamlingen aflægge beretning for forældrekredsen. Beretningen skal efterfølgende være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Stk. 6.

Generalforsamlingen skal træffe beslutning i fællesskab med bestyrelsen i spørgsmålet om køb, salg og pantsætning af fast ejendom og i forhold til vedtægtsændringer. ”I fællesskab” betyder, at både bestyrelsen og generalforsamlingen skal stemme for et forslag, før det er vedtaget.

Stk. 7.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsens formand i hænde inden en uge før afholdelsen af generalforsamlingen.

Stk. 8.

Der skal føres protokol over det på generalforsamlingen vedtagne. Protokollen skal underskrives af dirigenten.

Stk. 9.

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og tilsynsførende kan hver forælder afgive stemme på maksimalt det antal medlemmer/suppleanter/tilsynsførende, som skal vælges.

Stk. 10.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer eller når mindst en fjerdedel af de stemmeberettigede forældre skriftligt kræver det. Indkaldelse sker som ved ordinær generalforsamling.

 

 

§ 4 Bestyrelsens sammensætning og forudsætninger for bestyrelsesarbejdet

Stk. 1.

Bestyrelsen består af ti (10) medlemmer, der vælges af forældrekredsen. Mindst otte (8) bestyrelsesmedlemmer skal være medlemmer af forældrekredsen og skal vælges efter reglerne i bekendtgørelse om valg af tilsynsførende. Derudover skal der vælges to (2) suppleanter fra forældrekredsen.

Tilsagn om opstilling kan gives ved underskrevet fuldmagt, som skal være dirigenten i hænde, før valghandlingen starter.

Stk. 2.

Fem (5) medlemmer vælges i ulige år og fem (5) medlemmer vælges i lige år. Funktionsperioden for bestyrelsesmedlemmer er to (2) år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3.

De forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.

Stk. 4.

Suppleanter vælges for et (1) år ad gangen. Indtræder en suppleant for et bestyrelsesmedlem, sker dette for hele den udtrædendes valgperiode. Genvalg kan finde sted.

Stk. 5.

Skolens leder og andre ansatte ved skolen samt elever kan ikke være medlemmer af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsen, når de samtidig er forældre til elever på skolen.

Stk. 6.

Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR-registeret med bopæl i Danmark.

Stk. 7.

Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd, jf. § 11, stk. 2 i lov om ligestilling af kvinder og mænd.

Stk. 8.

Forældrekredsen kan på en lovligt indkaldt generalforsamling afsætte et eller flere bestyrelsesmedlemmer i funktionsperioden, såfremt dagsordenen for mødet indeholder punkterne: ”Afsættelse af et eller flere bestyrelsesmedlemmer” og ” Valg af bestyrelsesmedlemmer”. Afsættelse sker ved almindelig stemmeflerhed.

Stk. 9.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Formanden og næstformanden vælges af bestyrelsens midte.

Stk.10.

Næstformanden træder i formandens sted ved dennes forfald.

Stk. 11.

Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive gjort ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Man kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af

 

hvervet som bestyrelsesmedlem.

Stk. 12.

Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. § 5, stk. 6 i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og bekendtgørelsen til denne. I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der udpeges eller vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden.

Stk. 13.

For bestyrelsen, lederen og andre ansatte ved skolen gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og i kapitel 8 om tavshedspligt m.v.

Stk. 14.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt personligt frem. Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev.

I tilfælde af stemmelighed er formandens, ved dennes fravær næstformandens, stemme udslagsgivende.

Stk. 15.

Bestyrelsesmedlemmer er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af forældrekredsen, bortset fra de tilfælde, hvor der i nærværende vedtægt er tillagt generalforsamlingen kompetencer, jf. § 3, stk. 5; § 3, stk. 6; § 3, stk. 7; § 8, stk. 1; § 9; stk.2 og § 10, stk. 3.

Stk. 16.

Bestyrelsen skal føre protokol over sine beslutninger. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols. Protokollen skal underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal endvidere indføres i protokollen.

Stk. 17.

Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed, der mindst skal indeholde bestemmelser om, hvordan indkaldelse til bestyrelsens møder skal ske.

Stk. 18.

Et bestyrelsesmedlem må ikke samtidig eje eller sidde i bestyrelsen for en virksomhed, som udlejer bygninger til skolen.

Stk. 19.

Medarbejderne kan være repræsenteret ved bestyrelsesmøder uden stemmeret.

 

 

§ 5 Bestyrelsens opgaver

Stk. 1.

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for Undervisningsministeriet for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med skolens vedtægter, loven og andre retsregler om frie grundskoler. Den daglige pædagogiske ledelse af skolen varetages af skolens leder.

Stk. 2.

Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepengene og størrelsen af forældrebetalingen for skolefritidsordningen, og bestyrelsen er ansvarlig for at høre forældrekredsen, inden der træffes beslutning om ændring af skolepengenes størrelse.

Stk. 3.

Bestyrelsen træffer i fællesskab med generalforsamlingen beslutning i spørgsmålet om køb, salg og pantsætning af fast ejendom og vedtægtsændringer. Jf. § 3, stk. 6.

Stk. 4.

Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder. Bestyrelsen fastsætter selv procedure for ansættelse af skolens leder, dog skal mindst to (2) fastansatte på skolen have plads i ansættelsesudvalget.

Stk. 5.

Bestyrelsen ansætter og afskediger andet fastansat personale, hvis ansættelsesgrad er mere end

50 %.

Stk. 6.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen fastsætter retningslinjer for forældrekredsens eget tilsyn.

Stk. 7.

Bestyrelsen træffer i øvrigt beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om.

Stk. 8.

Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

 

 

§ 6 Regnskab

Stk. 1.

Bestyrelsen har ansvaret for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsregnskab i overensstemmelse med gældende regler. Årsregnskabets udarbejdelse, revision og afslutning skal være foretaget senest d. 1. april i det følgende kalenderår. Bestyrelsen har ansvaret for, at regnskabet underkastes betryggende revision efter gældende regler.

Stk. 2.

Revisor vælges af bestyrelsen.

Stk. 3.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at et revideret og originalt underskrevet regnskab samt revisionsprotokoller sendes til Undervisningsministeriet inden udløbet af den af ministeriet fastsatte frist.

Stk. 4.

Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Forældre til elever og fastansatte ved skolen har dog altid ret til indsigt i budgetter, regnskaber og revisionsprotokol som er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan også give retten til andre.

Stk. 5.

Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.

Stk.6.

Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive regnskabet og afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab.

 

 

§ 7 Skolens drift

Stk. 1.

Skolens drift gennemføres ved hjælp af offentlige tilskud, skolepenge for elever og evt. bidrag fra andre.

Stk. 2.

Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller udbytte af nogen art.

Stk. 3.

Et evt. overskud ved skolens drift tilfalder skolen og anvendes til tilvejebringelse af en kapital til imødegåelse af fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen, f.eks. til forbedring af undervisningsmateriale, til byggeforanstaltninger og lignende.

Stk. 4.

Likvide midler, der ikke er nødvendige til skolens daglige drift, skal under hensyntagen til sikkerheden anbringes på en eller flere af følgende måder:

1) Som indestående i pengeinstitutter hjemmehørende i Danmark eller i et andet land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

2) I fondsaktiver udstedt af danske realkreditinstitutter, Kreditforeningen af Kommuner i Danmark eller andre danske finansieringsinstitutter under offentligt tilsyn.

3) I fondsaktiver eller gældsbreve, for hvilke den danske stat eller en dansk kommune står som udsteder eller garant.

4) I værdipapirer fra et EU-/EØS-medlemsland, bortset fra aktier og investeringsforeningsbeviser, som efter deres art og sikkerhed kan sidestilles med de aktiver, der er nævnt i punkt 2 og 3.

Stk. 5.

Skolen kan, uanset bestemmelsen i stk. 4, punkt 4, under størst mulig hensynstagen til sikkerheden i fornødent omfang anbringe likvide midler i andelsbeviser med begrænset hæftelse eller aktier i det pengeinstitut, som skolen bruger som sin sædvanlige bankforbindelse, og i andelsbeviser med begrænset hæftelse i forsyningsvirksomheder m.m., hvis skolen derved opnår økonomiske fordele. Andelene og aktierne skal afhændes, hvis skolen skifter pengeinstitut eller ikke længere opnår den forudsatte fordel.

Stk. 6.

Likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne herom i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.

 

 

§ 8 Vedtægter

Stk. 1.

Ændringer af nærværende vedtægter træder først i kraft, når mindst to tredjedele af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer har godkendt dem på to hinanden følgende bestyrelsesmøder med mindst 14 dages mellemrum, og når generalforsamlingen efterfølgende har godkendt dem med almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte.

Stk. 2.

Skolens vedtægter samt vedtægtsændringer skal godkendes af Undervisningsministeriet for så vidt angår bestemmelser om styrelse og økonomiske forhold.

Stk. 3.

Vedtægterne skal være underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesmedlemmernes navn og adresse skal angives med maskinskrift, og det skal fremgå, hvem der er formand og eventuelt næstformand. Vedtægterne skal indsendes i original til Undervisningsministeriet i tre eksemplarer.

 

 

§ 9 Tegningsret

Stk. 1.

Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand eller skolens leder i forening eller af en af disse i forening med skolens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura.

Stk. 2.

Ved køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendomme kræves underskrift fra mindst to tredjedele (2/3) af bestyrelsens medlemmer, samt godkendelse ved en generalforsamling ved almindelig stemmeflerhed.

 

 

§ 10 Nedlæggelse af Århus Friskole

Stk. 1.

Beslutning om nedlæggelse af skolen træffes af bestyrelsen på to hinanden efterfølgende møder med mindst 14 dages mellemrum. Beslutning træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog § 10, stk. 3.

Stk. 2.

Forældrekredsen skal, umiddelbart efter at beslutning om skolens nedlæggelse er truffet, orienteres af bestyrelsen om beslutningen og om grundlaget herfor.

Stk. 3.

Uden for de tilfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, kan beslutning om skolens ophør alene træffes af generalforsamlingen.

Stk. 4.

Ophører den selvejende institution med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.

Stk. 5.

Bestyrelsen orienterer Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine betalinger eller begæres konkurs, eller hvis der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles, jf. bekendtgørelsens § 13, stk. 4. Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse.

Stk. 6.

Det påhviler den siddende bestyrelse at fungere videre, indtil den økonomiske opgørelse af skolens aktiver og passiver er gennemført efter gældende regler eller er overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation. Bestyrelsen fungerer videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herudover at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Stk. 7.

Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse fortages efter gældende regler, samt for, at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægterne.

Stk. 8.

Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelser til skoleformål, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler m.v.

 

 

§ 11 Ikrafttrædelse

Disse vedtægter træder i kraft, når Undervisningsministeriet har godkendt dem.

 

Godkendt på generalforsamlingen den 19. juni 2008

 

 

 

Marie Ludvigsen (formand)

Tornhøjvej 52, 8260 Viby J

 

 

 

Anders Bøggild Christensen (næstformand)

Søparkvej 3, 8220 Brabrand

 

 

 

Niels Haugaard                                                          

Storskovvej 54, 8260 Viby J

 

 

 

Joakim Øster

Bispevej 46, 8260 Viby J

 

 

 

Sanna Lassen

Højvangsvej 17, 8260 Viby J

 

 

 

Janne Klysner Marcussen

Valdemarsgade 31, 1., 8000 Århus C

 

 

 

Karin Petersen

Henrik Hertz Vej 10, 8230 Åbyhøj

 

 

 

Axel Thomsen

Vestermarken 15, 8260 Viby J

 

 

 

Mette Bladt Clausen

Ormslevvej 99, 8260 Viby J

 

 

 

Heidi Maarbjerg Rasmussen

Mondrupvsvej 10B, 8260 Viby J